ሕልሚ

ሎሚ ንድሕሪት ተመሊስና ዝሓለፈ ታሪኽና ብምጥማት ጎንፂ ምፍጣር ክንዲዝቐንዐና ዝአክል፣ ንቕድሚት ምእማት ዝቐንዖ ወለዶ ፖለቲካዊን ማሕበራዊን ጉዳያት ሀገርና ኢትዮጵያ ዓብሊልዎ ምርአይ እዩ። ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ ዝመፃእናሉ ናይ ታሪኽ መንገዲ ዘተአሳሰረና ምዃኑ ዘይክሓድ እኳ ተኾነ፣ ብዝበለፀ ዘተአሳስረናን ብኹለመዳይ ምንቅስቓሳ ንቕድሚት ዘሰድረናን ብሓባር ንሀንፆ ፅባሕና (Our Future) እዩ። አብዚ ሕልሚ ዝተደረኹ ሓሳባት ብዚ ብሎግ አቢሎም ክቐርቡ እዮም። እዚ ብሎግ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊን ማሕበራዊን ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝምልከቱ መረዳእታታን ውልቀ ሪኢቶ ናይቲ ብሎገርን ዝቕርቡሉ መድረኽ እዩ።

ዕላማታት እዚ ብሎግ

• ብመረዳእታ ዝተሓገዙ እዋናዊ ጉዳያት ብምዝካር ንዘተን ክርክርን ንምዕዳም፤
• ካብ ዝተፈላለዩ ሳይንሳዊ ፅሑፋትን መርበባት ሓበሬታን ዝተጠመሩ፣ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊን ማሕበራዊን ጉዳያት ሀገርና ዝምልከቱ መረዳአታታ ብዓይነቱ ፍልይ ብዝበለን ብዝቐለልን መንገዲ ንአንባቢ ምቕራብ፤
• ዕዱማት እዚ ብሎግ ክንድዝተሳተፉሉ መጠን አብ እዋናዊ ጉዳያት አመልኪቱ ሓደሽቲ መረዳእታታት () ካብ ዕዱማት ብምትእኽኻብን ውፅኢቱ ብምክፋልን ንዝበለፀ ዘተ ንምዕዳም እዩ።

ብዛዕባ እቲ ብሎገር

ትምህርቲ

ቀዳማይ ብርኪ – አብ አዲስአበባን አስመራን፣
ካልአይ ብርኪ – አብ አኽሱም
ሳልሳይ ብርኪ – አብ አምቦ ሕርሻ ኮሌጅ፣ መቐለ ዩኒቨርሲቲ፣ ኦስሎ ዩኒቨርሲቲNMBUን

ሙያ – ኸባቢያዊ ሓለዋ፣ ኢኮኖሚክስን ጂኦማቲክስ

ስራሕ

ሎሚ – ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ ሓጋዚ ምርምር (Research Assistant)
ሕሉፍ – ጎልጎል ራያ ፕሮጀክት፣ ግብርና ቢሮ (ማይጨው)፣ መቐለ ዩኒቨርሲቲ (መምህር)

አቦ ክልተ ቖልዑን በዓል ሓዳርን